Õppetegevus

Õppeaasta

Lasteasutus korraldab õppetegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini. Suvekuudel on esiplaanil mängud, õpitu kordamine ja õuetegevused.

Õppekava

Neeme Mudila Lasteaia õppekava (uuendatud ja kooskõlastatud hoolekoguga 14.01.2021) saad vaadata SIIT.

Lasteaed Neeme Mudila õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on õppekava, mis vastab KELS le.

Õppekava koostavad ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid.

Rühma õppetegevuse kavandamine

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. Lapsed viibivad sõltuvalt ilmast igapäevaselt 1-2 korda õues.

Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüsi ja lasteaia õppekava põhjal koostatakse igaks õppeaastaks rühma õppeaasta tegevuskava. Rühma tegevuskava koostamisel selgitatakse õppeaasta alguseks välja rühmas olevate laste vanuselised, individuaalsed ja arengulised iseärasused.
Rühmade iganädalased õppe- ja kasvatustegevused on esitatud nädalakavas, mis kajastab nädala peamisi eesmärke, teemasid, õppesisu ja –tegevusi, üritusi. Nädalakava on lapsevanematele tutvumiseks nähtav eliis.ee´s. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi.

Õppe- ja kasvatustegevus toetub üldõpetuse põhimõtetele, lõimides üheks tervikuks erinevate valdkondade tegevusi ja teemasid. Lasteaias toimub õppimine  mänguliste tegevuste kaudu, kus laps on aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest.