Lasteaiatasu

Toiduraha suurust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.

Toidupäeva maksiummääraks on alates 1.04.2022 a 3.00 eurot.

Tegelik toidupäeva maksumus on igal kuul erinev, sest toidupäeva tasu sõltub reaalsest kulust. Reaalset kulu saab jälgida, kui raamatupidamise poolt saadetud arvel jagada tasumisele kuuluv summa lasteaias käidud päevade arvuga kuus.Vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda vabastust kohamaksust ja/või toidurahast esitades  vastavasisulise avalduse Jõelähtme vallavalitsuse sotsiaalosakonda.

Lasteaiatasu koosneb kohatasust ja toidurahast. Alates 01.01.2022 on kohatasust vabastatud lapsevanem juhul kui lapse ja tema vanema(te) elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on jooksva aasta 1. jaanuarist ja katkematult Jõelähtme vald.

Lasteaias käimise eest tuleb maksta toiduraha ja olenevalt registri andmetest kohatasu kui kohatasu vabastust ei rakendata. Arve esitatakse Jõelähtme VV poolt ja kuulub tasumisele järgneva kuu 20.kuupäevaks.

Kohatasu on kohustatud maksma lapsevanem, kelle enda ja kelle lapse elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel ei ole jooksva aasta 1. jaanuarist Jõelähtme vald.

Kohamaks kalendrikuus  lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht ei ole Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald, on  20% miinimumtöötasust.

Kohamaksu suuruse määrab kohalik omavalitus (Jõelähtme Vallavolikogu määrus nr.5 – jõustus 01.01.2022). Kohamaks on kuupõhine ja seda tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest 11 kuud. Kohamaksu ei maksta perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud (juuli). Kohatasu makstakse kuupõhisena, toiduraha kohal käidud päevade eest. Tulumaksutagastust saab arveid maksnud inimene  vaid kohatasu eest.

Kui ei ole valla registris seisuga 1. jaanuar
Alates 1. jaanuarist 2022 on kohatasu Jõelähtme valla lasteaedades kohustatud maksma ainult need lapsevanemad, kelle enda ja kelle lapse elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel ei ole jooksva aasta 1. jaanuarist ja katkematult edaspidi Jõelähtme vald. Kohatasu makstakse täiskuu eest olenemata lapse lasteaiast puudutud päevade arvust, lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani. Kohatasu arvestamise aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) jooksva kalendrikuu 10. kuupäeva nimekiri. Kohatasu ei maksta üldjuhul lasteaia kollektiivpuhkuse ajal. Lasteaia kollektiivpuhkuse ajal põhjendatud kohavajaduse korral on perel võimalik kasutada teise lahtioleva Jõelähtme valla lasteaia teenust, esitades selleks hiljemalt 1. maiks lasteaia direktorile avalduse.

Lapsevanema(te)le, kelle enda ja lapse elukohaks Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Jõelähtme vald peale 1. jaanuari, rakendub kohatasu vabastus järgmise aasta 1. jaanuarist, kui lapse ja vanema(te) elukohaks Eesti Rahvastikuregistri andmetel on endiselt Jõelähtme vald.