Isikuandmete töötlemine

Lasteaed Neeme Mudila isikuandmete töötlemise põhimõtted


Siin leheküljel leiate ülevaate, millised andmed saavad teatavaks vastutavale ja volitatud
töötlejale ning kolmandatele isikutele:
* kui külastate meie veebilehte;
* esitate meile küsimuse, selgitustaotluse, märgukirja, kaebuse või teabenõude;
* kui kandideerite meile tööle.
* mis eesmärkidel kogutud andmeid kasutatakse;
* kui kaua andmeid säilitatakse;
* millised on Teie õigused andmete töötlemise asjus.
Need põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete töötlemisel, ega hõlma
isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele meie veebilehel viidatakse (välislingid).

Vastutav töötleja
Veebilehe vastutav töötleja on Lasteaed Neeme Mudila, kontaktandmetega :
Aadress: Männimäe tee 10, Neeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74226
Telefon: 6083747; 53900123
e-post: pille.ellip@gmail.com
Veebileht: http://www.neememudila.ee
Volitatud töötleja
Veebilehe infotehnoloogiat haldab: Telia Eesti AS
Registrikood 10234957
KMKR nr: EE100070008
Mustamäe tee 3, 15033 Tallinn
e-post: info@telia.ee
Veebileht: https://www.telia.ee

 1. Milliseid andmeid kogutakse?
  1.1 Veebilehe külastamine
  Kui Te külastate veebilehte, ei koguta ega säilitata andmeid külastuse kohta.
  1.2 Isikuandmete edastamine andmekogudesse

Lasteaed edastab andmekogudesse oma tegevusvaldkonnaga seotud andmeid. Kui eraisik
soovib teavet, millistesse andmekogudesse lasteaed isikuandmeid edastab, tuleb pöörduda
teabenõudega otse lasteaia poole.
1.3 Selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude, kaebuse jne esitamisel
Peate arvestama, et Lasteaed Neeme Mudila on omavalitsuse hallatav asutus ja tegevus on
avalik. Mõnel juhul võivad Teie isikuandmed – eelkõige Teie nimi ja pöördumise fakt (teatud
juhtudel ka selle sisu) – saada teatavaks kolmandatele isikutele või võidakse Teie nimi ja
pöördumise fakt avalikustada meie dokumendiregistris.
Dokumendiregistrisse kantakse avaliku teabe seaduse kohaselt saabunud ja väljastatud
dokumentide kohta vähemalt: andmed saatja või vastuvõtja kohta, kuupäev, väljastamise või
vastuvõtmise viis, dokumendi liik ning juurdepääsupiirangud. Lasteaed Neeme Mudila
dokumendi registri avalikus vaates on eraisikute nimed märgitud initsiaalidega.
Kirjavahetusel eraisikuga kehtib üldine juurdepääsupiirang: kui keegi tahab Teie
kirjavahetusega tutvuda ja esitab selleks teabenõude, siis hindame, kas Teie pöördumise (ja ka
vastuse) osaline või täielik väljastamine kahjustab oluliselt Teie eraelu puutumatust või
sisaldab Teie pöördumine ja vastus sellele muud juurdepääsupiiranguga teavet.
Juurdepääsupiirangu alused on sätestatud Avaliku teabe seaduse §-s 35. Teie isiklikke
kontaktandmeid – näiteks e-posti aadress, telefoninumber või elukoha aadress – ei väljastata
(v.a juhul, kui esindate juriidilist isikut või asutust).
Teie pöördumises sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse Teile vastamiseks. Kui sellega seoses
tuleb esitada järelepärimisi teistele isikutele või asutustele, ei avaldata neile rohkem Teie
isikuandmeid kui vastuse koostamiseks vaja.
1.4 Kandideerimine töö- või ametikohale.
Kandideerimisega seotud dokumente dokumendiregistris ei registreerita. Juurdepääs
kandideerija dokumentidele võimaldatakse ainult isikutele, kes on seotud konkursi
otsustusprotsessiga. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata. Valituks mitte osutunud
kandideerijate dokumente säilitatakse üks aasta. Konkursikomisjoni koosolekute protokolle
säilitatakse 10 aastat.

 1. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?
  Punktis 1.2 nimetatud andmed säilitatakse vastavalt andmekogude põhimäärustele.
  Punktis 1.3 nimetatud andmeid säilitatakse viis aastat alates pöördumise registreerimisest.
  Pärast säilitustähtaja möödumist andmed kustutatakse ja dokumendid hävitatakse.
 2. Kellele võib teie andmeid edastada?
  Punktides 1.1, 1.2 nimetatud andmeid võib lisaks punktides 1.1, 1.2 nimetatud juhtudele,
  edastada üksnes kolmandale isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks
  kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

Andmekogudes olevaid andmeid võidakse väljastada statistilisel eesmärgil kasutamiseks.
Andmed väljastatakse kujul, mis ei võimalda isikuid identifitseerida.

 1. Millised õigused on Teil kogutud andmete asjus?
  4.1 Õigus oma andmetega tutvuda
  Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Võimaluse korral
  väljastame andmed Teile soovitud moel viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.
  Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud Teie isikusamasuses. Seetõttu peate
  taotluse omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama. Andmete väljastamise eest paberil võime
  alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest (Avaliku teabe
  seaduse§ 25 (2)).
  4.2 Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist
  Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks esitage meile omakäeliselt
  või digitaalselt allkirjastatud taotlus.
  4.3 Õigus nõuda andmete töötlemise lõpetamist
  Kui Teie isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu
  võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, võite nõuda andmete kasutamise lõpetamist
  või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist.
  Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.
  Loetletud õigusi võib piirata ja Teie taotluse rahuldamata jätta kui see läheb vastuollu
  Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitega 15-18 ja muu seadusandlusega.
 2. Järelevalve teostamine
  Isikuandmete kaitse nõuete täitmise üle teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet Andmekaitse
  Inspektsioon.