Elektroonilise laste arengu hindamisvahendi pilootprogramm. 

Haridus- ja Noorteamet ning Haridus- ja Teadusministeerium kutsus 2021. a sügisel Loo Lasteaia Pääsupesa osalema uue elektroonilise laste arengu hindamisvahendi pilootprogrammis.  Juhuvalimisse sai kokku viiskümmend eesti- ja venekeelset lasteaeda.

Igast lasteaiast valiti juhuvalikul kümme viieaastast last.  Pilootprogrammi raames lahendasid lapsed õpetaja juhendamisel tahvelarvutis ülesandeid, õpetajad ja lapsevanemad vastasid lühikesele küsimustikule ning lisaks vaadeldi lasteaia tavapäraseid tegevusi ühel päeval kolme tunni vältel. 

Hindamisvahend on loodud viieaastaste laste oskuste hindamiseks viies valdkonnas: keel ja kõne, matemaatika, sotsiaalsed, kognitiivsed ja õpioskused.

Pilootprogrammi põhiline eesmärk oli seega koguda laste arengu hindamisvahendi normid, mille alusel hakatakse tulevikus tagasisidet andma kõikidele hindamisvahendi kasutajatele. Lisaks on eesmärk teada saada, kuidas mõjutavad laste oskuste hindamise tulemusi erinevad lasteaia- ja kodukeskkonna tegurid.

Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel on lapse arengu hindamine osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Seni ei ole loodud hindamisvahendit, mis võimaldaks saada jooksvalt infot laste arengu kohta lasteaias ja mis oleks kättesaadav kõikidele lasteaiaõpetajatele. Alushariduse seaduse rakendamiseks töötab Haridus- ja Noorteamet koostöös Tallinna Ülikooliga välja lapse arengu hindamisvahendi, mis on abiks õpetajatele laste individuaalsel toetamisel.