Eripedagoog

Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega erivajadustega lapse toetamine ja suunamine eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas. Toimub esmase mahajäämuse ületamine/vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega ning lapse lähimale arenguvallale vastava õpikeskkonna kujundamine.

Eripedagoogi peamisteks töö osadeks eelkooliealiste lastega on:

  • Lapse erivajaduste märkamine, uurimine ja hindamine.
  • Erivajadustega lapse psüühiliste protsesside (aisting, taju, mälu, mõtlemine, emotsioonid, tähelepanu), kõne, käitumise, õpioskuste jm uurimine, hindamine ja kirjeldamine.
  • Lapse ealise ja erivajadusliku tausta põhjal lähima arengutsooni väljaselgitamine, õppetegevuste planeerimine ja õpetamine.
  • Turvalise, tervisliku ja õppimist toetava, motiveeriva ja erivajadusi arvestava vaimse ja füüsilise õpikeskkonna kujundamine.
  • Eelkooliealise lapse nõustamine ja toetamine isiklike eesmärkide seadmisel ning saavutamisel.

Mõningaid teisi eripedagoogi olulisi igapäevatöö osasid:

  • Töökava, sh individuaalse õppekava, käitumise tugikava ja arenduskava koostamine.
  • Sekkumine eriolukordade lahendamiseks.
  • Eripedagoogiline nõustamine (vanemad, spetsialistid, kolleegid).
  • Kolleegide, teiste spetsialistide ja üliõpilaste koolitamine ning juhendamine.
  • Organisatsiooni arengut suunavate dokumentide kavandamine ja koostamine.

Eripedagoogidega saab kontakti Eliisi keskkonnas, sõnumite vahendusel. Lisaks on võimalik eripedagoogidega kohtuda lasteaias eelneva kokkuleppe alusel.

Eripedagoog Annika Nässi töötab esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel.

eripedagoogile.loolasteaed@gmail.com