Eripedagoog

Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega erivajadustega lapse toetamine ja suunamine eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas. Toimub esmase mahajäämuse ületamine/vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega ning lapse lähimale arenguvallale vastava õpikeskkonna kujundamine.

Eripedagoogi peamisteks töö osadeks eelkooliealiste lastega on:

  • Lapse erivajaduste märkamine, uurimine ja hindamine.
  • Erivajadustega lapse psüühiliste protsesside (aisting, taju, mälu, mõtlemine, emotsioonid, tähelepanu), kõne, käitumise, õpioskuste jm uurimine, hindamine ja kirjeldamine.
  • Lapse ealise ja erivajadusliku tausta põhjal lähima arengutsooni väljaselgitamine, õppetegevuste planeerimine ja õpetamine.
  • Turvalise, tervisliku ja õppimist toetava, motiveeriva ja erivajadusi arvestava vaimse ja füüsilise õpikeskkonna kujundamine.
  • Eelkooliealise lapse nõustamine ja toetamine isiklike eesmärkide seadmisel ning saavutamisel.

Mõningaid teisi eripedagoogi olulisi igapäevatöö osasid:

  • Töökava, sh individuaalse õppekava, käitumise tugikava ja arenduskava koostamine.
  • Sekkumine eriolukordade lahendamiseks.
  • Eripedagoogiline nõustamine (vanemad, spetsialistid, kolleegid).
  • Kolleegide, teiste spetsialistide ja üliõpilaste koolitamine ning juhendamine.
  • Organisatsiooni arengut suunavate dokumentide kavandamine ja koostamine.

Eripedagoogidega saab kontakti Eliisi keskkonnas, sõnumite vahendusel. Lisaks on võimalik eripedagoogidega kohtuda lasteaias eelneva kokkuleppe alusel.