Eesti keele kui teise keele õpe

Eesti keele kui teise keele õpe on korraldatud Loo Lasteaed Pääsupesa ja riikliku õppekava alusel. Eesti keelest erineva õppekeelega 3–7 aastaste lastele on võimaldatud eesti keele kui teise keele õpe rühmas läbi erinevate lõimitud tegevuste. 5-7 aastastele lastele on lisaks lasteaia poolt korraldatud tugiõpe kaks korda nädalas eraldi keeletegevusena, mida viib läbi eesti keele õpetaja.

Eesti keele lisaõppe eesmärgiks on luua õppekeelest erineva emakeelega lastele turvaline õpikeskkond, kus hinnanguvabalt lausuda oma esimesed sõnad ja laused sihtkeeles.

Õpetaja räägib lastega eesti keele tunnis ainult eesti keeles, julgustab õpilasi kaasa mõtlema ning mängima. Eesti keelt õpetades väldib õpetaja tõlkimist ning kasutab keelekümblusmetoodikaid. Selleks kasutab värvilisi ja uurima kutsuvaid lamineeritud seinamaterjale, mis on loodud spetsiaalselt õpitavate teemade juurde, samuti julgustavaid illustratsioone ning keelebarjääri vähendavaid skeeme. Õppetunni mängulisust ja kaasakutsuvust saavutab ning hoiab õpetaja põnevate eakohaste õppemängude, puslede ning digivahenditega. Väga oluline on lapse mängu kaasamine ning julgustamine, näit käpiknukkude ning muude mänguasjade kasutamine, et läbi dramatiseerimise kinnistada õpitud sõnavara.

Oleme töötanud kõik koostöös selle nimel, et lapsed oskaksid väljendada enda igapäevaseid soove õpetajatele, osaleda õppetöös ning suhelda eakaaslastega eesti keeles. Oluline, et laps tunneks end rühma osana ning edasine keeleõpe oleks lihtsam ja loomulikum. Eesti keele lisaõppe jaoks soetatud mängud, pildid ja muud õppevahendid on aktiivselt kasutuses kõikides rühmades, et toetada keeleõpet ka rühmasiseselt. Kolleegid jagavad omavahel mõtteid ja ideid, kuidas paremini kaasa aidata lapse keelelisele arengule ning kaasata erinevaid osapooli laste toetamiseks.

Regulaarselt toimuvad kokkusaamised õpetajate ja tugipersonali vahel, koos seatakse eesmärgid keeleõppele rühmas. Eraldi toimuvad ka tugispetsialistide koosolekud, kus ühiselt toimub tagasisidestamine ja analüüs ning uute eesmärkide seadmine nii keeleõppes, kui ka muudes tuge vajavate laste küsimustes. Eesti keele õpetaja täiendab end erinevatel sihtrühma puudutavatel täiendkoolitustel, nõustab ja jõustab õpetajaid ning jagab aktiivselt tagasisidet laste õpitulemustest lapsevanematele.

Eesti keele õpetajad on Tiina Sieli ja Kaarin Hiiet

Vähemalt üks eesti keele õpetaja on majas igapäevaselt.

Eesti keele õpetajaga saab kontakti Eliisi keskkonnas, sõnumite vahendusel. Lisaks on võimalik kohtuda lasteaias eelneva kokkuleppe alusel.