Hoolekogu

.

Koolieelse lasteasutuse seadus

§ 24 Hoolekogu
(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste
arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
(2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna
esindaja.
[RT I 2008, 13, 86- jõust. 01.09.2008]
(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
[RT I 2010, 41, 240- jõust. 01.09.2010]
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite
otstarbekaks kasutamiseks;
[RT I 2010, 41, 240- jõust. 01.09.2010]
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
[RT I 2010, 41, 240- jõust. 01.09.2010]
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni
töös;
[RT I 2010, 41, 240- jõust. 01.09.2010]
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
[RT I 2010, 41, 240- jõust. 01.09.2010]
(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

* * *

Loo Lasteaed Pääsupesa Põhimäärus

Viide: § 8 Hoolekogu

Loo Lasteaed Pääsupesa Hoolekogu koosseis õppeaastal 2023-2024