Tervisedendus

Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest .

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja edendada lapse tervist ning luua nii lastele kui töötajatele heaolu toetavad tingimused.

Loo Lasteaed Pääsupesa kuulub Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku aastast 2005.

Lasteaed on kodu kõrval oluline lapse arengu ja tervise toetaja. Lasteaias väljenduvad seosed hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps mängib ja õpib hea meelega. Kodu kõrval on lasteaed see koht, kus arendatakse laste sotsiaalseid oskusi ning kus õpitakse väärtustama tervist ja pannakse alus tervisliku eluviisi kujunemisele.

See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub tervist ja heaolu mõjutavate valdkondade hindamisel selgunud vajadustest. Lasteaed planeerib oma arengu- ja tegevuskavasse abinõud, mis aitavad edendada koostööd kogukonnaga, luua tervist toetavat psühh-osotsiaalset ja füüsilist keskkonda ja kujundada laste tervisekäitumist.

Laste tervisliku arengu ja heaolu toetamisel on olulised:
 • lapse arengu stimuleerimine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse;
 • eale sobiva ja tervisliku, sh mitmekesise, tasakaalustatud, ohutu ning toitumissoovitustele vastava toidu tagamine;
 • tervislike toitumis- jm harjumuste kujundamine;
 • igakülgse kehalise tegevuse soodustamine;
 • turvalise, tervist toetavaliku ja lapse arengut stimuleeriva füüsilise ja psühho-sotsiaalse keskkonna loomine;
 • isikliku hügieeni ja suutervise edendamine;
 • vigastuste ennetamine;
 • vaimse tervise edendamine ja probleemide varajane märkamine;
 • passiivse suitsetamise vältimine;
 • laste hooletusse jätmise märkamine ja väärkohtlemise ennetamine;
 • nakkushaiguste ennetamine;
 • arengu- ja käitumishäirete varajane märkamine.