Õppetegevus

Kostivere Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja eakohast alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.
Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.
 2022/2023 õ/a prioriteetne teema:
„ MINA LIIGUN TOAS JA ÕUES, RÕÕM JA TERVIS MINU PÕUES“

Üldeesmärk :

  • Lapsel on kujunenud  harjumus olla kehaliselt aktiivne ja seda nautida, usk oma kehalistesse võimetesse.
  • Läbi mänguliste tegevuste, erinevate vahendite ja muusika toetada lapse huvi liikumisharrastuste ja tervislikumate eluviiside vastu.

Meie lasteaia lastel on sellel õppeaastal suurepärane võimalus KIKi poolt rahastatud projekti “Kostivere Lasteaia koolieelikute õppeprogrammid looduskeskustes 2022/2023 õppeaastal” ,toel osaleda mitmetel väljasõitudel.