Õppetegevus

Kostivere Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja eakohast alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.
Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.
 

2023/2024õ/a prioriteetne teema:

Kooskasvamise rõõm

Üldeesmärgid:

  1. Laps väärtustab Eesti oma unikaalseid kultuuriruume ja kogukondi.
  2. Laps on tutvunud Eestis elavate eri rahvaste kultuuri ja traditsioonidega.
  3. Lastele on loodud nüüdisaegne ja loovat ning keskkonnateadlikku mõtlemist arendav õpikeskkond.
  4. Lapsevanematele on loodud erinevaid võimalusi osalemiseks oma rühma töös.
  5. Läbi mänguliste tegevuste on toetatud lapse koostööoskusi.

Meie lasteaia lastel on sellel õppeaastal suurepärane võimalus KIKi poolt rahastatud projekti “Kostivere Lasteaia koolieelikute õppeprogrammid looduskeskustes 2023/2024 õppeaastal” ,toel osaleda  väljasõidul Ubari Loodustarkuse Keskusesse.