Kodukord

1. Üldsätted
1.1 Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
1.2 Kui kodukorras puudub regulatsioon mingis valdkonnas, tuleb lähtuda seadusandlusest ja lasteaia arengukavas ja õppekavas kirja pandud põhimõtetest ja väärtustest.
1.3 Kodukord on avalikustatud lasteasutuse kodulehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.4 Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
1.5 Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.6 Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

2. Infovahetus
2.1 Lasteaia infokanalid on: lasteaia koduleht www.kostilaps.ee, Eesti Lasteaedade Infosüsteem- ELIIS www.eliis.ee, lasteaia (sh rühmade) elektronpostiaadressid, lasteaias (sh rühmades) asuvad infotahvlid ning telefonid:
vigurvandad@kostilaps.ee, 58865011;
vanderponnid@kostilaps.ee, 55647060;
ponnipesa@kostilaps.ee, 58865355;
paikesekiired@kostilaps.ee, 58865667;
pesamuna@kostilaps.ee, 59192622;
lepatriinud@kostilaps.ee, 58555127;
naerulinnud@ kostilaps.ee, 58864955;
roomupesa@kostilaps.ee, 58865510.
2.2 Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on vanemal kohustus tagada, et kontaktandmed (vanemate telefoninumbrid, elektronposti aadressid, kodune aadress) oleks tegelikkusele vastavad. Kontaktandmete muutumisel teavitada sellest viivitamatult rühma õpetajaid.
2.3 Laste, perede ja lasteaia töötajate isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes isikuandmete kaitset ja töötlemist reguleerivate õigusaktide nõuetest ning lasteaia andmetöötlustingimustest.
2.5 Rühma vanemate koosolekud toimuvad vähemalt üks kord õppeaasta jooksul. Koosolekud protokollitakse ning need on asutusesiseseks kasutamiseks.

3. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
3.1 Kostivere Lasteaed on avatud 7.00-19.00, valverühmad graafiku alusel
18.00-19.00. Rühmade uksed on suletud 13.00-15.00, sissepääs peauksest. Lasteaial on õigus vajadusel rühmad ühendada, informeerides sellest vanemaid.
3.2 Kui laps sööb hommikueinet, toob lapsevanem lapse lasteaeda hiljemalt kell 8.25. Kui laps ei söö hommikueinet, siis hiljemalt kell 8.55.
3.3 Lapsevanem võib loobuda kirjaliku avalduse esitamisega hiljemalt jooksva kuu viimaseks tööpäevaks lapse järgmise kuu hommikusöögist ja/või õhtuootest vähemalt üheks kalendrikuuliseks perioodiks. Lisa 1
3.4 Lapsevanemal palume lapsele järele tulla hiljemalt 18.45, et jõuda laps riietada ja lasteaiast sulgemisajaks lahkuda.
3.5 Lapse puuduma jäämisest ja tagasi tulekust teatab lapsevanem rühma õpetajale esimesel võimalusel ELIISi või rühma kontaktidele.
3.6 Lapse puuduma jäämisel ei pea tasuma toiduraha, kui sellest on teatatud sama päeva hommikul
kella 9.00-ks.
3.7 Lapsevanem toob lapse hommikuti rühmaruumi ja annab üle rühmatöötajale.

4. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
4.1 Kui laps vajab erihoolt, informeerib vanem sellest rühmaõpetajat, vajadusel ka lasteaia tervishoiutöötajat. Erimenüü koostamiseks on vajalik tuua arstitõend.
4.2 Õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast last, kelle terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Samuti ei anna õpetaja lapsele lasteaias vanema poolt kaasa antud rohtusid, ega luba lapsel neid ise võtta.
4.3 Päeva jooksul haigestunud lapsest teavitab tervishoiutöötaja või rühmaõpetaja vanemat telefoni teel. Haigestunud laps viiakse vanema või vanema poolt eelnevalt teavitatud isiku poolt esimesel võimalusel koju.
4.4 Kui lapse tervislik seisund ei võimalda tal õue minna koos teistega, peaks ta jääma veel koju. Õues viibimise ajal toimub ruumide koristus ja tuulutamine.
4.5 Lapse vigastuse või trauma korral annab lasteaed lapsele esmaabi, kutsub vajadusel kiirabi ning võtab ühendust vanemaga.
4.6 Lapse nakkushaigustesse haigestumisest peab vanem teavitama rühma töötajat esimesel võimalusel.
4.7 Lapsel peavad olema eraldi toa- ja õueriided, vahetusjalanõud, vajadusel spordiriided.
4.8 Laps vajab piisavalt ilmale vastavaid riideid ja jalanõusid kogu päevaks. Märjal ajal ei suuda lasteaed tagada kõikide riiete kuivatamist.
4.9 Lapse riided ja jalanõud peavad olema mugavad, puhtad, turvalised, ilmastikule vastavad ja esteetilise välimusega. Võimalusel tähistatud lapse nimega.
4.10 Lasteaia üritustel ja pidudel seisab vanem hea selle eest, et teiste kaasasolevate pereliikmete (nt nooremate või vanemate õdede-vendade) käitumine ei häiriks esinejaid ja publikut.

5. Turvalisuse tagamine
5.1 Lasteasutuse töötajad koostöös vanemaga loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid
mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
5.2 Lasteaias on võimlemis- ja mänguvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule. Ronimisredelid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt. Mänguvahendite ohutuse tagamiseks viiakse lasteaia poolt läbi regulaarne järelevalve.
5.3 Turvalisuse tagamiseks on lasteaed piiratud aia ning lukustatavate väravatega. Iga lasteaia territooriumile siseneja või väljuja on kohustatud sulgema värava. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
5.4 Kui lapsele tuleb järgi keegi teine täiskasvanu, mitte pereliige, tuleb sellest eelnevalt teavitada rühma õpetajat taasesitamist võimaldavas vormis (sõnum, e-kiri). Päeva lõpus nii rühmast kui õuest lahkudes jäetakse õpetajaga nägemist, et lasteaiatöötaja saab olla kindel lapse kojuminekus.
5.5 Rühmaõpetaja ei anna last üle lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanule, kes on joobes.
5.6 Kui õpetaja on andnud lapse üle lapsevanemale või lapsevanemaga kokkulepitud inimesele, läheb vastutus  nii lasteaia hoones kui ka territooriumil lapse eest üle lapsevanemale.
5.7 Laste viibimisel lasteaia territooriumil ja/või väljaspool seda tagab lasteaed nõutava personali olemasolu.
5.8 Enne lastega väljasõitu esitab rühma õpetaja õppealajuhatajale väljasõidulehe koos laste ja väljasõidu andmetega.
5.9 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.
5.10 Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, v.a. lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.
5.11 Laste ohutuse huvides on lasteaia territooriumil kehtestatud rühmade kaupa rattasõidupäevad. Lapse jalgratas peab olema sõidukorras ning lapsele paras. Laps sõidab vaid oma rattaga. Kiivrita on lasteaia territooriumil sõitmine keelatud. Rattaid, vankreid ja kelke hoitakse selleks ettenähtud kohtades.
5.12 Lasteaeda ei tooda ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju (nt. relvad, teravad esemed jne) ega mobiil- või nutiseadmeid. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Lasteaed ei vastuta nende kadumise või katki minemise eest.
5.13 Laps suhtub hoolikalt isiklikku, teiste laste ja lasteaia varasse ning hoidub selle kahjustamisest. Lapse poolt lasteaia või teise vara kahjustamise või hävitamise korral, samuti isikukahju põhjustamisel hüvitatakse kahju vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
5.14 Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit.
5.15 Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile, mis on asutusesiseseks kasutamiseks.
5.16 Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.
5.17 Lapse vägivaldse käitumise korral tegutseb lasteaia töötaja viivitamatult ohuolukorra likvideerimiseks, järgides kehtestatud nõudeid ning valides ohusituatsioonile vastava lahendusmeetme.
5.18 Hädaolukorra puhul teavitatakse lapsevanemaid vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
5.19 Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peavad teised õuesolevad töötajad tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
5.20 Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
5.21 Lasteaia õuealal ja ühisüritustel pildistamine ja filmimine on lubatud ainult oma tarbeks ning materjale ei avalikustata.
5.22 Rühmas ning rühmaüritustel pildistamine või filmimine ja salvestiste kasutamine lepitakse kokku lastevanematega.
5.23 Lasteaiale jääb õigus kasutada eelnevas kahes punktis nimetatud arhiveeritud materjale ajaloo jäädvustamiseks.
5.24 Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.
5.25 Lasteaia töötajad ei vastuta järelevalveta jäetud isiklike esemete eest.