Isikuandmete töötlemine

Kostivere Lasteaia andmekaitsetingimused

Siin leheküljel leiate ülevaate, millised andmed saavad teatavaks vastutavale ja volitatud töötlejale ning kolmandatele isikutele:

  • kui külastate meie veebilehte;
  • esitate meile küsimuse, selgitustaotluse, märgukirja, kaebuse või teabenõude;
  • kui kandideerite meile tööle;
  • mis eesmärkidel kogutud andmeid kasutatakse;
  • kui kaua andmeid säilitatakse;
  • millised on Teie õigused andmete töötlemise asjus.

Need põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete töötlemisel, ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele meie veebilehel viidatakse (välislingid).

Vastutav töötleja

Veebilehe vastutav töötleja on Kostivere Lasteaed. Kostivere Lasteaia kontaktandmed on:
Aadress: Aruküla tee 1, Kostivere, Harju maakond
Telefon: 6081 540
e-post: lasteaed@kostilaps.ee
Veebileht: http://www.kostilaps.ee/www

Volitatud töötleja

Veebilehe infotehnoloogiat haldab: Telia Eesti AS
Mustamäe tee 3,
Tallinn 15033
Eesti Vabariik
Veebileht: https://telia.ee

1. Milliseid andmeid kogutakse?

Kui Te külastate veebilehte, ei koguta ega säilitata andmeid külastuse kohta.

1.1 Veebilehe külastamine

Kui Te külastate veebilehte, ei koguta ega säilitata andmeid külastuse kohta.

1.2 Isikuandmete edastamine andmekogudesse

Lasteaed edastab andmekogudesse oma tegevusvaldkonnaga seotud andmeid. Kui eraisik soovib teavet, millistesse andmekogudesse lasteaed isikuandmeid edastab, tuleb pöörduda teabenõudega otse lasteaia poole.

1.3 Selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude, kaebuse jne esitamisel

Peate arvestama, et Kostivere Lasteaed on omavalitsuse hallatav asutus ja tegevus on avalik. Mõnel juhul võivad Teie isikuandmed – eelkõige Teie nimi ja pöördumise fakt (teatud juhtudel ka selle sisu) – saada teatavaks kolmandatele isikutele või võidakse Teie nimi ja pöördumise fakt avalikustada meie dokumendiregistris.

Dokumendiregistrisse kantakse avaliku teabe seaduse kohaselt saabunud ja väljastatud dokumentide kohta vähemalt: andmed saatja või vastuvõtja kohta, kuupäev, väljastamise või vastuvõtmise viis, dokumendi liik ning juurdepääsupiirangud. Kostivere Lasteaia dokumendi registri avalikus vaates on eraisikute nimed märgitud initsiaalidega.

Kirjavahetusel eraisikuga kehtib üldine juurdepääsupiirang: kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab selleks teabenõude, siis hindame, kas Teie pöördumise (ja ka vastuse) osaline või täielik väljastamine kahjustab oluliselt Teie eraelu puutumatust või sisaldab Teie pöördumine ja vastus sellele muud juurdepääsupiiranguga teavet.

Juurdepääsupiirangu alused on sätestatud Avaliku teabe seaduse §-s 35. Teie isiklikke kontaktandmeid – näiteks e-posti aadress, telefoninumber või elukoha aadress – ei väljastata (v.a juhul, kui esindate juriidilist isikut või asutust).

Teie pöördumises sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse Teile vastamiseks. Kui sellega seoses tuleb esitada järelepärimisi teistele isikutele või asutustele, ei avaldata neile rohkem Teie isikuandmeid kui vastuse koostamiseks vaja.

1.4 Kandideerimine töö- või ametikohale.

Kandideerimisega seotud dokumente dokumendiregistris ei registreerita. Juurdepääs kandideerija dokumentidele võimaldatakse ainult isikutele, kes on seotud konkursi otsustusprotsessiga. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata. Valituks mitte osutunud kandideerijate dokumente säilitatakse üks aasta. Konkursikomisjoni koosolekute protokolle säilitatakse 10 aastat.

2.  Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

Punktis 1.2 nimetatud andmed säilitatakse vastavalt andmekogude põhimäärustele.

Punktis 1.3 nimetatud andmeid säilitatakse viis aastat alates pöördumise registreerimisest.

Pärast säilitustähtaja möödumist andmed kustutatakse ja dokumendid hävitataks

3.  Kellele võib teie andmeid edastada?

Punktides 1.1, 1.2 nimetatud andmeid võib lisaks punktides 1.1, 1.2 nimetatud juhtudele, edastada üksnes kolmandale isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

Andmekogudes olevaid andmeid võidakse väljastada statistilisel eesmärgil kasutamiseks. Andmed väljastatakse kujul, mis ei võimalda isikuid identifitseerida.

4.  Millised õigused on Teil kogutud andmete asjus?

4.1 Õigus oma andmetega tutvuda

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Võimaluse korral väljastame andmed Teile soovitud moel viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud Teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama. Andmete väljastamise eest paberil võime alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest (Avaliku teabe seaduse§ 25 (2).

4.2 Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

4.3 Õigus nõuda andmete töötlemise lõpetamist

Kui Teie isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, võite nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Loetletud õigusi võib piirata ja Teie taotluse rahuldamata jätta kui see läheb vastuollu Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitega 15-18 ja muu seadusandlusega.

5.  Järelevalve teostamine

Isikuandmete kaitse nõuete täitmise üle teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet Andmekaitse Inspektsioon.