Erasmus+

Projekti nimi: „Nüüdisaegne õpikäsitus kui tervikliku arengu alus”.

Rahastaja: Erasmus+ programm ( http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus)

Projekti elluviimise aeg: 01.06.23-30.11.24

Eesmärk:

  1. Kostivere Lasteaia õpetamise ja õppe kvaliteet on tõusnud, meil on nüüdisaegne ja loovat ning keskkonnateadlikku mõtlemist arendav õpikeskkond.
  2. Rakendunud on iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ning aktiivõpe on muutunud meie organisatsioonikultuuri osaks.

************

Projekti nimi: „Õuesõpe kui Kostivere Lasteaia organisatsioonikultuuri osa“.

Rahastaja: Erasmus+ programm ( http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus)

Projekti elluviimise aeg: 01.06.22-31.05.23

2022.a sai Kostivere Lasteaed toetust Erasmus+ programmi projektile “ „Õuesõpe kui Kostivere Lasteaia organisatsioonikultuuri osa“, mille raames osalesid 8 õpetajat rahvusvahelistel koolitustel.

Eesmärk:

  1. Rakendunud on iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ning õuesõpe on muutunud meie organisatsioonikultuuri osaks.
  2. Kostivere Lasteaia õpetamise ja õppe kvaliteet on tõusnud, meil on kaasaegne ja loovat ning keskkonnateadlikku  mõtlemist arendav õpikeskkond

Kaili Raamat, Eike Betlem, Kaire Käärik ja  Anneli Ottep  käisid koolitusel „Outdoor education – to improve pupils participation and fight drop out“ Itaalias, kust nad said uusi kogemusi ja praktilisi teadmisi õuesõppe kohta. Jana Aasla, Angelika Anderson,Hegne Lend ja Meeli Lõiv osalesid koolitusel „Art and Environment“   Küprosel, kus saadi inspiratsiooni ja praktilisi kogemusi looduses erinevate kunstitegevuste ja mängude läbiviimise kohta.

Koolitused olid väga  huvitavad ja motiveerivad. Õpirändel osalejatel oli tore ja arendav vahetada erinevate Euroopa õpetajate kogemusi ning paljud toredad mõtted on  juba aktiivselt  kasutusele  võetud  enda töös. Tänu projektile oleme ühiselt leidnud ja kasutusele võtnud lahendusi õuesõppe arendamiseks Paranenud on  meeskondlik koostöö ning ühene organisatsioonikultuuri mõistmine  ja julgus uuenduste juurutamiseks.