Erasmus+

Projekti nimi: „Õuesõpe kui Kostivere Lasteaia organisatsioonikultuuri osa“.

Eesmärk:

  1. Rakendunud on iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ning õuesõpe on muutunud meie organisatsioonikultuuri osaks.
  2. Kostivere Lasteaia õpetamise ja õppe kvaliteet on tõusnud, meil on kaasaegne ja loovat ning keskkonnateadlikku  mõtlemist arendav õpikeskkond.

Rahastaja: Erasmus+ programm ( http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus)

Projekti elluviimise aeg: 0106.22-31.05.23