Hoolekogu

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Hoolekogu:

 • ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga;
 • kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 • teeb ettepanekuid vallavalitsusele lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta;
 • teeb ettepanekuid vallavalitsusele lasteaia lahtioleku aja kohta;
 • kinnitab lasteaia kodukorra;
 • avaldab arvamust lasteaia õppekava kohta;
 • osaleb lasteaia arengukava koostamisel;
 • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi  töös;
 • kooskõlastab sisehindamise aruande;
 • otsustab toidukulu päevamaksumuse;
 • otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.