Jõelähtme valla registris olevatele peredele lasteaia kohatasu vabastus

Toetamaks Jõelähtme vallas elavate ja ennast hiljemalt 1. jaanuariks valda elama registreerunud lasteaiaealiste lastega peresid, rakendub alates 1. jaanuarist 2022 munitsipaallasteaia kohatasu vabastus. Kohatasust vabastatakse tingimusel, et lapse ja vanema(te) elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on jooksva aasta 1. jaanuarist katkematult Jõelähtme vald. Jõelähtme valla lasteaedades käivate laste peredele rakendub kohatasu vabastus automaatselt.

Lapsevanema(te)le, kelle enda ja lapse elukohaks Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Jõelähtme vald peale 1. jaanuari, rakendub kohatasu vabastus järgmise aasta 1. jaanuarist, kui lapse ja vanema(te) elukohaks Eesti Rahvastikuregistri andmetel on endiselt Jõelähtme vald.

Jõelähtme valla registris 1. jaanuari seisuga olevatele peredele, kelle laps käib teise omavalitsuse lasteaias, hüvitatakse lapsevanemale kohatasu konkreetses lasteaias kehtiva kohatasu määra alusel. Kohatasu hüvitamise aluseks on lapsevanema esitatud ühekordne vormikohane avaldus, mis on leitav Jõelähtme valla kodulehelt. Igakuiste maksete tegemiseks võetakse lisaks avaldusele aluseks veel EHISes 10. kuupäeva seisuga kinnitatud Jõelähtme valla registriga laste nimekirjad. On väga oluline, et kui muutuvad olulised andmed (nt lasteasutuse muutumine, kohatasu määra muutumine jne), teavitab lapsevanem sellest esimesel võimalusel ka kohalikku omavalitsust. Kohatasu hüvitis rakendub avalduse esitamisele järgnevast kalendrikuust.

Määrus on vastu võetud
1. jaanuarist 2022 hakkab kehtima Jõelähtme Vallavolikogu poolt 16.12.2021 kinnitatud määrus „Jõelähtme valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord”. Määrusega kehtestatakse Jõelähtme valla koolieelsetes lasteasutustes (Loo Lasteaed Pääsupesa, Kostivere Lasteaed, Lasteaed Neeme Mudila) kohatasu määrad lapse eest kuus. Kohatasude kehtestamisel on aluseks võetud lapse ja tema vanema(te) elukoht Eesti Rahvastikuregistris. Lapse eest, kelle enda ja vanema(te) elukohaks on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald, on kohatasu 35 eurot. Lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukohaks ei ole Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald, on kohatasu 20% vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. 2022. aastaks on kinnitatud töötasu alammääraks 654 eurot, mistõttu tõuseb teises registris olevatele peredele lapse eest makstav lasteaia kohatasu 130,80 euroni.

Kui ei ole valla registris seisuga 1. jaanuar
Alates 1. jaanuarist 2022 on kohatasu Jõelähtme valla lasteaedades kohustatud maksma ainult need lapsevanemad, kelle enda ja kelle lapse elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel ei ole jooksva aasta 1. jaanuarist ja katkematult edaspidi Jõelähtme vald. Kohatasu makstakse täiskuu eest olenemata lapse lasteaiast puudutud päevade arvust, lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani. Kohatasu arvestamise aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) jooksva kalendrikuu 10. kuupäeva nimekiri. Kohatasu ei maksta üldjuhul lasteaia kollektiivpuhkuse ajal. Lasteaia kollektiivpuhkuse ajal põhjendatud kohavajaduse korral on perel võimalik kasutada teise lahtioleva Jõelähtme valla lasteaia teenust, esitades selleks hiljemalt 1. maiks lasteaia direktorile avalduse.